NABÍDKA PORADENSTVÍ A SLUŽEB V OBLASTI BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI A POŽÁRNÍ OCHRANY

Jsme firma zabývající se profesionálně problematikou bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a jinými již více jak 20 let. Své služby poskytujeme pro firmy zabývající se kovovýrobou, dřevovýrobou, výrobou plastů , zpracováním textilií, skladováním, prodejem zboží, dopravou a jinou průmyslovou výrobou, až po městské úřady, bytová družstva, mateřské školy, základní a střední školy, učiliště a ostatní subjekty. Působíme v celém regionu karlovarského kraje a v současné době trvale poskytujeme služby okolo 5O-ti fyzicky a právnicky podnikajícím osobám a ostatním právním subjektům. Službu externího poradce v uvedených oblastech poskytujeme tak, aby plnohodnotně nahradila stálého zaměstnance a stala se tak pro naše zákazníky profesionální, zajímavou a finančně výhodnou službou.
Naše firma je dále schopna dodávat za příznivé ceny hasící přístroje, bezpečnostní a požárně bezpečnostní značky a tabulky a po dohodě se zákazníkem i OOPP.
Nabízíme vám komplexní služby na úseku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany v následujícím stručně uvedeném rozsahu:

Požární ochrana

(částečné vzory dokumentů k PO)

 • zpracování začlenění provozovaných činností podle míry požárního nebezpečí
 • zpracování posouzení požárního nebezpečí u činností s vysokým požárním nebezpečím
 • vyhodnocení a stanovení podmínek požární bezpečnosti
 • zpracování požárních řádů, požárních poplachových směrnic, požárních evakuačních plánů, tématických plánů a časových rozvrhů jednotlivých druhů školení,dokumentace zdolávání požárů a ostatní dokumentace požární ochrany
 • zpracování směrnice pro organizaci a řízení požární ochrany
 • poradenství při stavebních úpravách a změn technologie
 • provádění pravidelných preventivních požárních prohlídek pracovišť
 • školení zaměstnanců, školení vedoucích zaměstnanců,odborná příprava preventivních požárních hlídek a preventistů požární ochrany
 • účast na všech kontrolách státního požárního dozoru
 • plnění úkolů osobou odborně způsobilou v požární ochraně a technikem požární ochrany


Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

(částečné vzory dokumentů BOZP - část I. a část II.)

 • vyhodnocení rizik možného ohrožení zdraví a života zaměstnanců v pracovním procesu
 • zpracování návrhu kategorizace prací
 • zavedení systému v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci
 • zpracování směrnice pro organizaci, řízení a kontroly na úseku BOZP
 • zpracování směrnice pro poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, čisticích mycích a dezinfekčních prostředků a ochranných nápojů
 • zpracování osnov jednotlivých školení s ohledem na pracovní činnosti jednotlivých profesí, stroje a obsluhu technických a technologických zařízení
 • zpracování provozních předpisů, provozních řádů, traumatologického plánu, pracovních postupů a ostatní dokumentace BOZP
 • školení zaměstnanců a vedoucích zaměstnanců o BOZP
 • šetření pracovních úrazů, včetně sepsání záznamu
 • provádění pravidelných preventivních kontrol pracovišť a zaměstnanců z pohledu BOZP
 • poradenství při stavebních úpravách, při změnách pracovišť, nové technologie apod.
 • účast na všech kontrolách státního dozoru


Plány krizové připravenosti


Zpracovatelem plánu krizové připravenosti je právnická a podnikající fyzická osoba, která byla orgánem krizového řízení vyzvána k jeho zpracování. Plán krizové připravenosti schvaluje statutární orgán zpracovatele dle §29 zákona č. 240/2000 Sb. ve znění zákona č. 320/2002 Sb. pro řešení krizových situací.


Plán krizové připravenosti se skládá ze základní a přílohové části ty obsahují:
A. Základní část obsahuje :
 • Vymezení působnosti, odpovědnosti a úkoly zpracovatele plánu krizové připravenosti.
 • Charakteristika organizace krizového řízení a havarijní připravenosti.
 • Výčet a analýza krizových ohrožení, jejich možný dopad na činnost právnické nebo podnikající fyzické osoby.
 • Další potřebné podklady a zásady pro používání plánu krizové připravenosti.

B. Přílohová část obsahuje :
 • výpis z krizového plánu kraje s uvedením požadavku zpracovatele krizového plánu na účast právnických a podnikajících fyzických osob při zabezpečení krizových opatření. Dále vložit Výpis z havarijního plánu kraje, pokud si o něj právnická nebo podnikající fyzická osoba požádá.
 • plán akceschopnosti právnické nebo podnikající fyzické osoby pro zajištění pohotovosti, připravenosti k plnění krizových opatření a ochrany před účinky krizových situací.
 • plán krizových opatření k řešení krizových stavů v rámci působnosti právnické nebo podnikající fyzické osoby.
 • nitřní havarijní plán, pokud ho právnická nebo podnikající fyzická osoba zpracovává podle zvláštních právních předpisů,
 • plán opatření hospodářské mobilizace u stanovených subjektů hospodářské mobilizace dle §16, zákona číslo 241/2000 Sb. o hospodářských opatřeních pro krizové stavy,
 • 1/ plány spojení, například:
  2/ topografické mapy s vyznačenými riziky a řešením krizových situací,
 • přehled uzavřených smluv a dalších dokumentů mezi právnickou a podnikající fyzickou osobou a příslušným orgánem krizového řízení nebo zpracovatelem krizového plánu, případně jinými právnickými a podnikajícími osobami,
 • další dokumentace potřebná pro řešení krizových stavů, zejména statuty a jednací řády, vzory hlášení, předpisy, dohody o spolupráci a dále:
  1/ Přehled vlastních sil a prostředků, s nimiž právnická a podnikající fyzická osoba disponuje, s uvedením základních technických dat a možností použití,
  2/ plán materiálně technického zabezpečení, který obsahuje potřeby materiálně technického zabezpečení činností právnické a podnikající fyzické osoby při řešení krizových situací,
  3/ Plán zdravotnického zabezpečení, který řeší specifikaci potřeb zdrojů a služeb souvisejících se zdravotním zabezpečením činnosti právnické a podnikající fyzické osoby za krizových situací.

INVESTOVAT DO PREVENCE JE MÉNĚ NÁKLADNÉ NEŽ PLATIT NÁSLEDKY PO KONTROLÁCH, POŽÁRECH, PRACOVNÍCH ÚRAZECH A JINÝCH HAVÁRIJÍCH.
CHRAŇTE SVÉ ZAMĚSTNANCE, ALE I SVŮJ MAJETEK.

Obchodní zastoupení Nano čističek vzduchu proti virům. (Novinka!!!)

Čističky "Nano Flow" jsou jediné bezúdržbové čističky vzduchu s prokazatelnou účinností proti virům. Informace o celém sortimentu výrobků naleznete na: této web adrese nebo v nabídkovém letáku.
Pro 10% slevu na výrobky a více informací nás neváhejte kontaktovat na níže uvedeném tel čísle. Obdržíte speciální kod, který vám umožní výše uvedenou 10% slevu. Varianty přenosných čističek je možné představit osobně, nebo je možno shlédnout video- představení na: této adrese.
Kontaktuje nás na níže uvedeném telefoním čísle, mailové adrese, nebo v kanceláři, rádi vám poradíme.
Kancelář: 356 04 Dolní Rychnov, U Hřiště 480 Sídlíme zde
Telefon: +420 603 517 993 EMail: jednatel@karelgrigar.cz
Karel.Grigar@gmail.com